A.C.D. Maatschappelijk Werk voor bedrijven en particulieren info@allcaredott.nl mobiel: 06 54292575
 
Home
Particulier Maatschappelijk Werk
Bedrijfsmatig Maatschappelijk Werk
 

Persoonlijke hulp
Een praktische verandering van een persoonlijke situatie, een scheiding, een persoonlijk conflict, ziekte of ontslag, kunnen allerlei vragen en problemen met zich meebrengen. Deze kunnen soms een bepaalde vorm van advisering, hulpverlening of begeleiding van buitenaf noodzakelijk maken. Dit helpen begint op het moment dat een professional van buitenaf wordt ingeroepen om op een deskundige manier mensen te ondersteunen.
Een van de groepen die vaak niet in beeld komt maar wel een groot en belangrijk deel van de samenleving vormen zijn de ‘ouderen’. Rouwverwerking, problemen uit het verleden die opduiken, isolatie, een partner die plots wegvalt of thuis is en verschillende angsten kunnen factoren zijn die het maatschappelijk functioneren ernstig beperken. Ook hier geldt: om hulp vragen getuigt van kracht! Zo vroeg, zo kort, zo licht mogelijk en zo als u wilt.

Werkwijze A.C.D.:

1. Intake (korte voorgeschiedenis / doel en verwachtingen / huidige situatie / hulpvraag)
2. Probleemanalyse (aard en oorzaak)
3. Behandelplan (doelgericht, systematisch, procesmatig)
4. Follow up
 
voorbeelden geweld/ relatiegesprekken m.b.t. Huiselijk Geweld
Relatie/Partner gesprekken m.b.t Huiselijk Geweld
Deze methode is een systeemgerichte aanpak (pleger en slachtoffer in een relatie die of wordt hersteld of beeindigd wordt). Hierbij is veel aandacht voor de specifieke `kenmerken`die bij het aangaan/onderhouden van een relatie dan wel `typisch` bij een man ofwel `typisch` bij een vrouw behoort.

De Aanpak is een unieke methode waarbij relationeel geweld systeemgericht wordt benaderd. Deze methode is op veel punten vernieuwend en sluit aan bij andere innovatieprojecten rondom relationeel geweld.

Doel van De Aanpak:
Het geweld in de relatie te stoppen en te bevorderen dat beide ouders/verzorgers bereid zijn verantwoording te dragen en gemotiveerd zijn om gezamenlijk de opvoeding en verzorging van de kinderen te dragen.
De partners worden gestimuleerd op constructieve wijze aan het herstel van de relatie te werken, of aan een zo harmonieus mogelijk beeindiging ervan.


Waarom beide partners? (systeemgerichte aanpak)
Als er sprake is van geweld in een relatie wordt in Nederland meestal alleen hulp verleend aan het slachtoffer (vaak de vrouw). Er is geen aandacht voor onderliggende gedragspatronen van beide partners die het geweld instandhouden en die voor een gedeelte sekse-specifiek zijn. Met name de opvattingen, het omgaan met meningsverschillen, ruzies, agressie, geweld en angst tussen man en vrouw zijn belangrijk.
De voornaamste reden om systemisch te werken is dat op deze wijze inzicht wordt verkregen in het ontstaan van geweld en hoe dit patroon te doorbreken. Daarnaast blijkt dat:

Bij de pleger rust ontstaat (mogelijkheid tot verhaal kunnen vertellen/ stoom afblazen/ minder kans op stalking)
De pleger erkent dat er een probleem is en is bereid om eigen aandeel te onderzoeken.
 
Uitgangspunten van de methode
De eerste prioriteit bij het uitvoeren van de methode is dat het geweld in het relatie- of gezinsysteem zo snel mogelijk stopt en dat er voorwaarden worden geschapen om terugval te voorkomen.
Door bereid te zijn hulp te aanvaarden en deel te nemen aan de gesprekken houdt dit impliciet in dat de pleger het gewelddadige gedrag wil bespreken en stoppen.

1. Veiligheid staat centraal
2. Het geweld moet stoppen
3. Bespreekbaar maken van het geweld in de relatie
4. Eigen verantwoordelijkheid van de man en de vrouw
5. Hulpverlening op maat
6. Onderscheid tussen ouderschap en partnerschap
7. Snelle interventie


Wat is geweld?
Geweld kan geestelijk, lichamelijk of seksueel zijn. Voorbeelden:
Herhaaldelijk schelden, vernederen,isoleren,dreigen met weglopen etc.tegen de partner en/of de kinderen
(herhaaldelijk) dreigen/gebruik maken van fysiek geweld
Vernielen van dingen
Partner dwingen tot seksueel contact

Wat is de werkwijze?
Indien u graag eens zou willen praten over wat A.C.D. voor u kan betekenen, bel of mail voor een 1e vrijblijvende, geheel kosteloze afspraak. Er kan altijd telefonisch / of per mail contact opgenomen worden om te praten over uw eventuele twijfels en vragen.
1. Het eerste gesprek wordt gesproken over uw situatie, uw verwachtingen en wat u wilt bereiken.
2. Na maximaal 2 a 3 gesprekken kunt u beslissen of er verder gegaan wordt of het contact wordt verbroken.
3. Dan volgen individuele gesprekken met beide partners
4. Als beiden bereid zijn kunnen de 4-gesprekken worden gestart onder vooraf gemaakte afspraken die door beide partners worden onderschreven.
5. Eventuele doorverwijzing of samenwerking met andere instanties indien gewenst/ noodzakelijk
 
 
Voor meer informatie belt u met:
A.C.D.
Mw. Y. Hinsenveld
Mobiel: 06 54292575
Mailadres: info@allcaredott.nl


Kundig, no- nonsense en effectief

werkgebied: heel nederland / folders op aanvraag / kundig en no-nonsense / individueel op maat gemaakt / kosteloos follow up gesprek /Aangesloten bij N.F.G. (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) vergoeding via zorgverzekeraar

A.C.D. Maatschappelijk Werk voor bedrijven en particulieren
Postbus 567 7550 AN Hengelo Ov info@allcaredott.nl mobiel: 06 54292575